PHP数组排序函数

数组排序是指数组中的元素可以按照字母或者数字进行升序和降序排列

  1. sort() - 对数组进行升序排列
  2. rsort() - 对数组进行降序排列
  3. asort() - 根据关联数组的值,对数组进行升序排列
  4. ksort() - 根据关联数组的键,对数组进行升序排列
  5. arsort() - 根据关联数组的值,对数组进行降序排列
  6. krsort() - 根据关联数组的键,对数组进行降序排列

sort() - 对数组进行升序排列

<?php 
$cars=array["Volvo","BMW","Toyota"];  
sort($cars);  
print_r($cars); 
?>

rsort() - 对数组进行降序排列

<?php 
$cars=array["Volvo","BMW","Toyota"];  
rsort($cars);  
print_r($cars); 
?>;

asort() - 根据数组的值,对数组进行升序排列

<?php 
$age=array["Peter"=>"35","Ben"=>"37","Joe"=>"43"];  
asort($age);  
print_r($age);  
?>

arsort() - 根据数组的值,对数组进行降序排列

<?php 
$age=array["Peter"=>"35","Ben"=>"37","Joe"=>"43"];  
arsort($age);  
print_r($age);  
?>

ksort() - 根据数组的键,对数组进行升序排列

<?php 
$age=array["Peter"=>"35","Ben"=>"37","Joe"=>"43"];  
ksort($age);  
print_r($age);  
?>

krsort() - 根据数组的键,对数组进行降序排列

<?php 
$age=array["Peter"=>"35","Ben"=>"37","Joe"=>"43"];  
krsort($age);  
print_r($age);  
?>
文章最后编辑时间:2018-12-26 16:25
发表评论